ചോദ്യവും, ഉത്തരവവും, മുഴുനീളെ ഭ്രാന്തും [കവിത] – ManuRahim

അർത്ഥമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ,

ചോദ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല.

എന്നാൽ സ്വയം കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു പറ്റം

നല്ല മുഴുനീളൻ ചോദ്യങ്ങൾ.

അവ താനേ നമ്മെ തേടി വരും,

യാതൊരു തിരിച്ചു പോക്കിനും ഭാവമില്ലാതെ

ഒരു പറ്റം തല തീനി ചോദ്യങ്ങൾ.

ഈ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾക്കു പുറകേ പോയി,

അവ ഗുണിച്ചും ഹരിച്ചും ഉത്തരത്തിന്

അടുത്തെത്തി കൊഴിഞ്ഞു പോയവർ എത്ര?

അത് ഉത്തരമില്ലാത്ത മറ്റൊരു കിറുക്കൻ ചോദ്യം.

ജീവിതം ഉത്തരങ്ങളുടേതാണ്.

അവിടെ പ്രതിവിധിക്കു മാത്രമാണ് പ്രസക്തി.

ചോദ്യങ്ങൾ കോമാളികൾ.

ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ആകട്ടേ നിങ്ങളുടെ

ജിവിതത്തിന് തുടക്കവും ഒടുക്കവും.

ഇനി ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നല്ലേ?

ഇതു തന്നെയാണവയിൽ ഒന്ന്.

ബാക്കിയുള്ളവ നീയും, ഞാനും,

നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളവരും ആണ്.

ചോദ്യങ്ങളെ തേടിയല്ല, ഉത്തരത്തെ

മുന്നിൽ കാണുക. ഒരു കണ്ണു മാത്രം തുറക്കുക,

മറ്റേത് മതിമറന്ന് ലോകം കാണാൻ ഉള്ളതാണ്.

(ManuRahim)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.