നിനക്കുള്ളത് [കവിത] – ManuRahim

പാടുവാൻ എനിക്ക് പാട്ടുപെട്ടി വേണ്ട

നിന്നോടൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകളാണെന്റെ പാട്ടുകൾ.

അവക്ക് വരികൾ ഇല്ല. താളവും ഇല്ല.

എന്നാൽ അർത്ഥമുണ്ട്.

നിന്നെയും എന്നെയും മധുരിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥം.

(ManuRahim)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.