വേശ്യയിലെ കൗതുകം – manurahim (poem)

വേശ്യകളെ കാണുവാൻ എന്തൊരു രസമാണ്?

എല്ലാവർക്കുമവർ കൗതുകമാണ്‌.

പലർക്കും അത് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം ആയിരിക്കുന്നു.

കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആരേയും.

കാമത്തിനപ്പുറം കാഴ്ചയുടെ സുഖവും അവർ നൽകുന്നു.

കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ടവർക്ക്.

ചായങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം മോടി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അൽപ വസ്ത്രങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം തുറന്നു കാട്ടുന്നു.

എന്താണ് അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വ്യത്യസ്ഥമാക്കുന്നത്?

ഒന്നും തന്നെയില്ല.

നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ, പെങ്ങളോ, ഭാര്യയോ, കാമുകിയോ,

ഈ ചമയങ്ങൾ അണിഞ്ഞാൽ, ഇവർ തമ്മിൽ

യാതൊരു അന്തരവും ഇല്ല.

വ്യത്യസ്ഥത ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ അന്ധൻ ആണ്.

ഒരു പക്ഷെ അവന് ഭയമാണ് ഈ ചിന്തയെ.

വെറുപ്പാണ്, മടുപ്പാണ്.

ദൈനം ദിനം ഈ വികാരത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നവർ

നിന്നെയും എന്നെയും ഭീരു എന്നു വിളിക്കട്ടെ.

– മനൂ റഹീം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.