ദൈവശാസ്ത്രം – manurahim (poem)

അറിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു

അറിഞ്ഞതെല്ലാം ശാസ്ത്രമായി മാറി

ഒടുവിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ

ശാസ്ത്രം കൈമലർത്തി കാട്ടി.

എന്നാൽ ദൈവത്തോട് ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ

അവിടെ പുതിയ ഒരുതരം ശാസ്ത്രം തന്നെ പിറന്നു വീണു.

പുത്തൻ ശാസ്ത്രം മിടുക്കനാണ്.

അവൻ വിശ്വാസിയുടെ അഭിമാനമാണ്.

ദൈവത്തിലും ശാസ്ത്രീയത അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന,

വിശ്വാസിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല.

അതിന് sense ഉണ്ടാകണം,

sensitivity ഉണ്ടാകണം,

sensibility ഉണ്ടാകണം.

– Manu Pulayan Rahim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.